تحقیق بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان

دسته بندي : علوم پزشکی » پرستاری
دانلود تحقیق با موضوع بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان،
در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-1- مقدمه
۲-۱- بیان مساله
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  
۴-۱- هدف تحقیق  
۵-۱- فرضیات تحقیق  
۶-۱ - واژگان کلیدی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول: نیاز و نیازسنجی آموزشی  
مفهوم نیاز  
ویژگی‌های نیازهای انسانی
طبقه بندی نیازها  
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو  
نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر  
نیاز آموزشی 
اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش  
انواع نیاز آموزشی  
اولویت بندی نیازهای آموزشی  
نیاز سنجی  
تعیین نیازهای آموزشی  
ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی  
اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی  
اهداف تعیین نیازهای آموزشی  
مراحل تعیین نیازهای آموزشی  
روش‌ها و الگوهای نیازسنجی آموزشی
روش‌های‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران  
۱- هدف‌های‌ اجتماعی‌  
۲- هدف‌های‌ سازمانی‌  
۳- هدف‌های‌ کارکنان‌  
بخش دوم: آموزش پرستاری  
مفهوم آموزش   
آموزش ضمن خدمت  
اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت  
الف ـ آموزش‌های ضمن خدمت بر حسب زمان  
نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ادرات و سازمان‌ها  
آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران  
روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران  
۱- کارآموزی‌ ضمن‌ خدمت  
۲- کارآموزی‌ استاد- شاگردی‌  
۳- کارآموزی‌ در شرایط‌ مشابه‌، قبل‌ از آغاز کار  
۴- کارآموزی‌ همراه‌ با آموزش‌ نظری‌  
۵- کارآموزی‌ مکاتبه‌ای‌  
۶- دوره‌های‌ کارآموزی‌ خارج‌ از مؤسسه‌  
۷- کارآموزی‌ با ماشین‌های‌ آموزشی‌  
آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌  
برنامه‌‌ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌  
روش‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌  
۱- آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌  
۲- گردش‌ در مشاغل‌ مختلف‌  
۳- ایفای‌ نقش‌  
۴- روش‌ تصمیم‌ گیری‌  
۵- آموزش‌ گروهی‌  
۶- آموزش‌های‌ دانشگاهی‌ مدیریت‌  
اصول‌ و مبانی‌ حاکم‌ در نظام‌ آموزش‌ پرستاران  
اصل‌ استقلال‌  
۱- نگرش‌ جامع‌ به‌ نیازها  
۲- پرورش‌ توان‌ تفکر و قدرت‌ خلاقیت‌  
۳- خودی‌ کردن‌ امور  
۴- نگرش‌ مستمر به‌ پیشرفت‌های‌ بشری‌  
اصل‌ هماهنگی‌  
اصل‌ فراگیری‌  
اصل‌ بهره‌گیری‌  
اصل‌ تربیت‌ انسان‌ مستقل‌ و خلاق‌ و کارا  
ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌  
ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در سطح‌ هر سازمان‌  
بخش سوم: پرستاری  
خدمات پرستاری و جامعه  
زمینه‌های تاریخی حرفه پرستاری  
تکامل تاریخی تحقیق در پرستاری  
سال‌های اولیه  
پرستاری در جامعه نوین  
مقایسه شرایط پرستاری در فرآیند تحولی آن  
پرستار و علوم اجتماعی  
پرستار و بیماران  
پرستار و بهداشت عمومی  
پرستار و خانواده  
پرستار و مسائل اجتماعی  
بخش چهارم: سوابق مطالعات موردی  انجام شده در ایران و جهان  
نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- مقدمه
۲-۳- روش تحقیق
۳-۳- شیوه اجرای تحقیق  
۴-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات  
۵-۳- جامعه آماری پژوهش
۶-۳- تعیین حجم نمونه  
۷-۳- روش نمونه گیری  
۸-۳- روایی
۹-۳- اعتبار علمی
۱۰-۳- متغیرهای تحقیق  
۱۲-۳- روش‌های تجزیه و تحلیل آماری  

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه  
۱-۴  آمار توصیفی  
۱-۱-۴  ویژگی‌های پرستاران  
ســن  
جنس  
وضعیت تاهل  
سطح تحصیلات  
رشته تحصیلی  
حقوق ماهیانه  
سابقه خدمت  
بخش تخصصی  
علاقه به حرفه پرستاری  
رضایت از شغل پرستاری  
تمایل به شرکت در دوره های آموزشی  
دوره‌های آموزشی-  ترویجی  
تاثیر دوره‌های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران  
تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران  
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت  پرستاران  
تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزش  
مناسب بودن روش تدریس آموزشگران  
مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی  
مناسب بودن طول دوره های آموزشی  
مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی  
میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه پرستاران  
۲-۱-۴  ویژگی های مدیران  
ســن  
جنس  
وضعیت تاهل  
سطح تحصیلات  
رشته تحصیلی  
سابقه مدیریت  
رتبه مدیریت  
پست سازمانی  
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران  
تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران  
تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت  پرستاران  
تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزشی  
مناسب بودن روش تدریس آموزشگران  
مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی  
مناسب بودن طول مدت دوره های آموزشی  
مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی  
میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه مدیران  
۳-۱-۴  مقایسه دیدگاه مدیران  و کارشناسان بیمه  
اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص تاثیر روش های آموزشی در افزایش توانمندی و کاهش نیازهای آموزشی پرستاران  
اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص میزان نیازهای آموزشی پرستاران  
اولویت بندی و مقایسه دیدگاه پرستاران و مدیران درخصوص موانع مشارکت پرستاران در دوره های آموزشی  
۲-۴  آمار تحلیلی  
۱-۲-۴  نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن  
۲-۲-۴ نتایج آزمون من وایت نی  
۳-۲-۴  نتایج آزمون کروسکال والیس  
۴-۲-۴  نتایج رگرسیون چند متغیره  
نتیجه گیری

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها
۱-۵  خلاصه  
۲-۵  نتیجه گیری  
۱-۲-۵  نتایج حاصل ازیافته های توصیفی  
۲-۲-۵  نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی  
۳-۵ محدوده های تحقیق  
۴-۵ محدودیتهای تحقیق  
۵-۵  پیشنهاد ها  
۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی


بخشی از متن تحقیق:
بیان مساله:
در مجموع می‌توان گفت پژوهش حاضر با ارائه پاسخ به سوالات ذیل از طریق شناخت نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان شهر تهران چارچوب مناسبی جهت شناخت نیازها ارائه می‌دهد. همچنین نتایج پژوهش به نظر می‌رسد بتواند در توسعه و اصلاح توامان «نیازسنجی آموزشی پرستاران مورد استفاده قرار گیرد»
1- چگونه می‌توان نیازهای آموزشی پرستاران را شناخت؟
2- نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه سرپرستان بخش های مختلف بیمارستان پارسیان چه مواردی است؟
3- چگونه می‌توان نیازهای آموزشی پرستاران را از دیدگاه مدیران پرستاری بررسی نمود؟
4- اولویت نیازهای آموزشی مشخص شده از دیدگاه سرپرستاران و مدیران پرستاری کدامند؟
و ...
دسته بندی: علوم پزشکی » پرستاری

تعداد مشاهده: 356 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 180

حجم فایل:200 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش.